Biostatistics

Biostatistics

Sample:

Biostatistics - T test for small independent samples

Uzorak dijela rada: Biostatistika - T test za male nezavisne uzorke

 Biostatistika - T test za male nezavisne uzorke

Biostatistika - T test za male nezavisne uzorke

Biostatistika - T test za male nezavisne uzorke

 

Za dokazivanje hipoteze:

da li postoji značajna razlika između brojnosti populacije Kosca (Crex crex) na lokacijama Livanjsko polje i Rasadnik, jer se očekuje  se  da  postoji  povezanost  između antropogenih  pritisaka  na  područje  Livanjskog  polja  i  brojnosti  populacije  kosca  Crex crex

(dokazali)

Napravili smo T test za male nezavisne uzorke.

Group Statistics

Lokacija

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Broj mužjaka

Livanjsko polje

38

3,05

1,999

0,324

Rasadnik

17

2,24

1,033

0,250

 

 

Levene's Test for Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig.     (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Broj mužjaka

Equal variances assumed

4,631

0,036

1,588

53

0,118

0,817

0,515

-0,215

1,850

Equal variances not assumed

 

 

1,995

51,740

0,049

0,817

0,410

-0,005

1,640

T-testom nezavisnih uzoraka uspoređeni su rezultati ispitivanja broja mužjaka Kosca (Crex crex) na lokacijama Livanjsko polje i Rasadnik

Pretpostavka o jednakosti varijansi bila je narušena.  (komentar:  Jer je Sig. = 0,036<0,05; zato koristimo drugi red, a ne prvi)

Kad preneseš u rad „skini boje“  sa ovog dijela, ovo je da se Vi lakše snađete odakle je što. 

Ukupno je bilo brojanja N=55 (N1=38 na Livanjsko polje i N2=17 na Rasadnik).

Prilikom rezultati ispitivanja broja mužjaka Kosca (Crex crex) na lokacijama Livanjsko polje i Rasadnik bilo je statistički značajne razlike rezultata na lokacijama Livanjsko polje (M= 3,05; SD = 1,999) odnosno Rasadnik (M= 2,24; SD = 1,033);                                               t(55)= 1,995; p<0,05 (obostrano) ; p=0,049(ovaj boldirani red mora ovako biti prepisan, samo boje izbriši i boldiranje)

Interval 95-procentnog povjerenja proteže od  -0,005 do 1,640 (prosječna razlika 0,817, 95% CI od  -0,005 do 1,640).

 

 

 

 

 

 

Vrijednost Eta kvadrata ( Eta kvadrat = 0,069 ) pokazuje umjeren utjecaj.

Ovo stavi u fusnotu:  Po smjernicama (Cohen, 1988, str. 284-287) Eta kvadrat = 0,01 à mali utjecaj  ; Eta kvadrat = 0,06 à umjeren utjecaj  ; Eta kvadrat = 0,14 à veliki utjecaj   

Opis načina računa:

Ako je veličina Sig. (zeleno) veća od 0,05 koristi se prvi red (žuto) Izračunat za slučaj jednakih varijansi

Ako je veličina Sig. (zeleno) manje ili jednako od 0,05 koristi se drugi red (žuto) Izračunat za slučaj različitih varijansi

Kako u prvom dijelu tabele Independent Samples Test ( T-test nezavisnih uzoraka) u dijelu Levene's Test for Equality of Variances veličina Sig. Iznosi 0,036  (zeleno) te je manja od 0,05 moramo koristiti drugi red tabele Equal variances not assumed  jer nemamo slučaj jednakih varijansi (žuto),  Tj. pretpostavka o jednakosti varijansi je bila narušena.  I navodimo vrijednosti t iz drugog reda tabele

 

Način izračuna Eta kvadrata:

Eta kvadrat = t2/( t+ (N1+N2-2))

Eta kvadrat = (1,995)2/( (1,995)+ (38+17-2))  = 3,980025/(3,980025+53) =   3,980025 / 56,980025       

Eta kvadrat = 0,06984947795301950113219501044445

cca. Eta kvadrat = 0,069

U našem primjeru Eta kvadrat = 0,069à  umjeren utjecaj

 

 

Ovo možeš prepričati u rad:

Sa ovim smo utvrdili da postoji statistički značajna razlika između broja Kosca na lokaciji Livanjsko polje (prosječno je 3,05 mužjaka uz standardnu devijaciju-odstupanje 1,999)  i lokaciji Rasadnik (prosječno je 2,24 mužjaka uz standardnu devijaciju-odstupanje 1,033).

Tj na Livanjskom polju ima prosječno Kosca od (3,05-1,999) 1,051 do  (3,05+1,999) 5,049, a u Rasadniku od 1,207 (2,24-1,033) do 3,273 (2,24+1,033). Tj, u Rasadniku ih je manje nego na Livanjskom polju.

 

 

 

 

Ovo je iz fajla xxxxxxxxxxxx_Hi2_i_T_test.xlsx

Za provjeru pri dokazivanje hipoteze napravili smo Hi kvadrat test za nezavisne uzorke,

Hi-kvadrat test nezavisnosti je pokazao statistički značajnu vezu između rezultata ispitivanja broja mužjaka Kosca (Crex crex) na lokacijama Livanjsko polje i Rasadnik,                                    χ2 (1,n=55) = 14,837 ; p<0,05; p=0,038.  (ovaj boldirani red mora ovako biti prepisan, samo boje izbriši i boldiranje)

Chi-Square Tests

 

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

14,837a

7

0,038

Likelihood Ratio

18,557

7

0,010

Linear-by-Linear Association

2,452

1

0,117

N of Valid Cases

55

 

 

a. 14 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,31.

Dokazali smo ovim da postoji statistički značajna razlika u broja mužjaka Kosca (Crex crex) na lokacijama Livanjsko polje i Rasadnik.

 

Zbog razlika u trajanju vremena brojanja na lokacijama Lp i R uradili smo i Hi kvadrat test za vremena brojanja, da provjerimo da li to utiče na rezultate, tj treba da dobijemo da trajanje brojanja na Lp 2:19 i R 0:42 nema statističku značajnost, tj. da je sličan raspored, da nije grupirano brojanje (npr. da nije u prvih 10 minuta 10 brojanja, svaku minutu, a poslije svako 10 minuta jedno brojanje).

Kontakt

Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Zum Alten Hofgarten 21,
DE-94405 Landau an der Isar
Tel.: +49-178-8955-751
Viber/WhatsApp: +387-63-997-996
Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Alle Bewertungen

 

Logo WebSiteDesign.Bayern

 

Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und DatenAnalyse

Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und Datenanalyse